PHOTOGRAPHER

วิถีของ PHOTOGRAPHER

– มีใจรักในงานถ่ายภาพ และงานศิลปะ

– มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง

– มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ

– มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

BOY PHOTOGRAPHER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *